iStock_000005461451SmallBioenergi er en fellesbetegnelse på energimasse basert på biologisk materiale. Biomasse er trær og planter. En del av denne massen kan utnyttes til brensel og kalles da bioenergi.

Trepellets - hva er det

Trepellets er tettepresset trevirke som gir homogent brensel med høy energiintensitet. Trepellets har normalt en brennverdi på 4,8 kWh pr kg. Dette kalles "foredlet biobrensel" og det kjøpes i småsekk, storsekk eller i bulk. i litt større kvanta kjøres trepelletsen til silo med tankbil.

 Trepellets er som all annen bioenergi CO2 nøytral, dvs at man ved å benytte dette brenselet ikke tilfører naturens kretsløp ny CO2. Således bidrar ikke forbrenningen av trepellets til økt global oppvarming og økt drivhuseffekt. I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøøet, og spesielt en utfordring for allergikere.

 

Det er også noen utfordringer mht bruk av pellets. Selv om pellets krever mindre plass enn ved, er lagring av pellets plasskrevende. En pelletskamin er betydelig dyrere enn en vedovn, og dersom du ønsker å bruke pellets i ditt vannbårne anlegg er investeringskostnadene høye. Det vil også kreve mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.