treOlje og miljøet

 

Med en riktig innstilt oljebrenner dannes det svært lite sot og partikler. Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet blir derfor liten, ja, betydelig mindre enn med pellets og vedfyring.  I større byer gir oppvarming med ved eller pellets et vesentlig større utslipp av partikler, noe som spesielt er en utfordring for allergikere. Oljefyring gir imidlertid litt større utslipp av partikler sammenlignet med gass og strøm.

Nå fyrer vi bare med lett olje! Lett fyringsolje er den reneste fyringsoljen og det er den som stort sett benyttes til oppvarmingsformål. Det brukes kun lett fyringsolje i sentralfyringsanlegg i dag, og den kan også benyttes i kaminer med pottebrenner. Fyringsoljen finnes i standardkvalitet og i lettere, spesielt kuldetålelige vinterkvaliteter. Oljen er tilsatt farge pga myndighetskrav, og er grønn. Det finnes også miljøkvaliteter med veldig lavt svovelinnhold - helt ned til 50 ppm tilsvarende 0,005%. Dette er mindre enn det som finnes av svovel i ved.

På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av olje utslipp av CO2. En overgang til fornybar energikilde som bio vil derfor redusere klimagassutslippene. Imidlertid blir ofte strøm betraktet som det mest aktuelle alternativet til olje. En overgang fra olje til strøm medfører imidlertid normalt økte og ikke reduserte globale klimagassutslipp.

Grunnen er at vi har et felles Nord-europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutslipp som direkte bruk av olje. Sett i forhold til bruk av gass er utslipp fra kullkraft enda høyere.