gasstank I de aller fleste varmesentralene med gass som energibærer brukes propangass (LPG). I enkelte begrensede områder, som Stavanger, Karmøy, Hagesund og Bergen, er naturgass tilgjengelig gjennom rørledninger, men i alle øvrige deler av landet er det propan som benyttes til oppvarming i gassanlegg. Propan er tyngre enn luft, noe som innebærer at ved en eventuell lekkasje vil gassen synke ned.

For gass til oppvarming av boliger og yrkesbygg er det mest hensiktsmessig med nedgravde gasstanker. Antall tanker og størrelsen på disse avhenger av avstand til tankanlegg og antatt gassforbruk.

Tanken må være CE-merket og godkjent for LPG. Ifølge myndighetenes "Vedlikeholds- og inspeksjonskrav" skal gasstankens gods inspiseres hvert 10. år av kvalifisert servicefirma. Inspeksjonen kan foregå fra innsiden av tanken.


hus-tank

 Ved nedgraving av tanker er det viktig at anvisningene følges. Tanken skal minimum ligge 3 meter fra mulige tennkilder, brennbar vegg, veiskulder og nabogrense. I tillegg må tanken plasseres slik at det er mulig å fylle gass fra tankbil, som innebærer at det ikke må bygges over tanklokket, at lokket må holdes fritt for snø om vinteren og at tankbilsjåføren har visuell kontakt med tankbilen når han står ved tanken.  Gasstanken skal ha minst 0,5 meter overdekning med mindre den ligger i hageanlegg uten trafikkbelastning hvor det er tillatt med minst 0,3 meter overdekning. Den nedgravde gasstanken fylles fra tankbil på samme måte som olje og parafin.