stort_litDet følgende gjelder kun for gassinstallasjoner i frittliggende eneboliger. For andre typer gassanlegg brukes andre tekniske løsninger og andre myndighetskrav kan gjelde.  

Nedgravd gasstank eller flaskeløsning

På de fleste frittliggende eneboliger er det mest hensiktsmessig å grave ned en gasstank i hagen.

Tanken skal ha minimum 0,5 meter overdekning med mindre den ligger i hageanlegg uten trafikkbelastning hvor det er tillat med min. 0,3 meter overdekning .

Avstanden fra tanklokket til boliger, nabogrenser og veiskulder skal ikke være mindre enn 3 meter. Som regel brukes en tank på 2700 liter. Man kan bruke mindre tanker hvis gassforbruket er lite eller større tanker hvis boligen har høyt gassforbruk og avstanden til tankanlegget er stor.

Den nedgravde gasstanken fylles fra tankbil på samme måte som olje og parafin. 

 

Krav til gasstanken

Det finnes forskjellige gasstanker på markedet. Det er viktig at tanken er CE merket og godkjent for LPG. Ved valg av tank er det viktig å ta hensyn til myndighetenes vedlikeholds- og inspeksjonskrav. Bl.a. skal gasstankens gods inspiseres hvert 10. år av kvalifisert servicefirma. Inspeksjonen kan foregå fra innsiden av tanken. 

Oppsummering av aktuelle lover og regler

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veiledning om LPG anlegg (HR - 2031) som også finnes på deres hjemmeside www.dsb.no Ved installasjon av gass i eneboliger skal man være spesielt oppmerksom på følgende forhold:
 • Det er ikke tillat å oppbevare propan i kjeller eller på loft.
 • Gassflasker skal oppbevares stående
 • Det er ikke tillatt å oppbevare gassflasker i fyrrom el.l.
 • Ved lagring av gass i kjøkkenbenk el.l. må det være god utlufting ved gulvnivå
 • Det kan oppbevares maks. 55 liter (2x11 kg) LPG innendørs i bolig
 • Propanslanger skal ikke være mer enn 1,5 meter. Er avstanden mellom flaske og utstyr mer enn 1,5 meter må   fast røropplegg monteres
 • NPE rør skal merkes med magnetbånd.
 • Nedgravde PE rør skal ligge i varerør.
 • Avstanden fra nedgravde PE rør til tele og lavspent el. kabler skal være min. 30 cm.
 • Avstanden fra nedgravde PE rør til høyspent el. kabler skal være min. 50 cm.
 • Gasstrykket innvendig og under bolig skal ikke overstige 30 mbar.
 • Gassinstallasjoner skal trykk- og tetthetsprøves.
 • Gasstank skal ha periodisk ettersyn og vedlikehold.
 • Avstand fra nedgravd tank til nabogrense, bygning og tennkilder skal være min. 3 meter.