iStock_000007110284SmallBoliggass er et annet navn for propan.

Propan brukes som brensel innen industri, husholdning og fritidsbruk. Boliggassen/propanen er giftfri, fargeløs og inneholder hverken svovel, nitrogen eller tungmetaller. Boliggassen er det reneste av de fossile brensler. Men på lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av gass utslipp av CO2 som bidrar til global oppvarming, og bruk av fornybar energi vil dermed medføre en miljøforbedring. Gassen er i utgangspunktet luktfri, og er derfor av sikkerhetshensyn tilsatt et luktestoff (ethylmerkapthan).

 

Ved normalt trykk og temperatur er propan i gassform. Gjennom komprimering forandres den til væske. Boliggassen lagres og transporteres i væskeform, men benyttes i gassform. Energinnholdet i en kg propan er ca. 12,8 kWh.

 

Sikkerhet

Alle godkjente gassapparater i ditt hus er utstyrt med en sikkerhetsventil som stenger av gassen dersom flammen slukker. Dette gjelder ikke utegriller! Gassen er tilsatt et luktestoff, slik at man kan kjenne en stikkende (kvalmende) lukt lenge før det oppstår fare. Et gassanlegg skal kontrolleres årlig av kvalifisert firma.