Undersøk kravene i din kommune

Sjekk med kommunen din om tanken din er omfattet av oljetankbestemmelsene i Forskrift om begrensning av forurensning. Brannvesenet vil ofte være et fornuftig sted å ringe først. Denne forskriften finner du på www.sft.no - "Forskrift om begrensning av forurensning - Kapittel 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker". I utgangspunktet gjelder forskriften bare for oljetanker over 3.200 liter som er lokalisert i tettbygde eller miljøfølsomme områder. En del kommuner har imidlertid vedtatt at forskriften skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i hele kommunen.

Krav hvis din tank er omfattet av forskriften

- Har du nedgravd enkeltbunnet ståltank?

Da skal første kontroll gjennomføres etter 15 år. Deretter hvert 5. år (kan økes til 10 år hvis tanken har katodisk beskyttelse.)

 

- Har du nedgravd glassfibertank (GUP-tank)?

Da skal det gjennomføres en trykktest 2 år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat gjøres ordinær førstegangskontroll etter 30 år. Resultatet fra denne kontrollen danner grunnlag for fastsetting av senere kontrollintervaller.

 

- Skal den nedgravde tanken tas midlertid ut av bruk?

Da kreves det at tanken tømmes helt, og at den sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

 

- Skal den nedgravde tanken tas permanent ut av bruk?

Da skal tanken normalt graves opp og fjernes. Kommunen kan imidlertid gi tillatelse til at tanken rengjøres og fylles med sand eller annet egnet fyllmateriale i stedet for oppgraving. Tankeier plikter å melde fra til kommunen dersom en tank tas ut av bruk.

Krav og anbefalinger dersom din tank ikke er omfattet av forskriften

Alle som eier en olje- eller parafintank er ansvarlig for at den er i en slik forfatning at den ikke forurenser egen eller annen manns eiendom. Oljeselskapene anbefaler at alle tanker sjekkes for vann og slam med jevne mellomrom - helst hvert 10. år. Dette gjøres enklest på små tanker ved å stikke ned en pinne med en spesiell pasta som skifter farge når den utsettes for vann.

 Forsikring

Sjekk dine forsikringsvilkår og ta eventuelt kontakt med ditt forsikringsselskap.

Hvem kan utføre arbeid på oljetanker?

Arbeidet er regulert i Plan- og Bygningsloven med tilhørende forskrifter. De som utfører arbeidet skal ha tillatelse fra kommunen der arbeidet utføres. Det stilles kvalifikasjonskrav til dem som kontrollerer og utfører arbeid på tanker. Du bør sørge for å innhente minst to konkurrerende tilbud på komplett arbeid, da prisene kan variere fra firma til firma. 

Hva kan en tankkontroll bestå av? 

    * Graving ned til mannlokk og rør for påfylling og avlufting

    * Skru av mannlokk

    * Suge opp og ta vare på ren olje

    * Suge opp og kjøre bort eventuell slam

    * Rengjøre tanken

    * Visuell kontroll

    * Ultralydkontroll hvis du har ståltank

    * Skru på mannlokk og rør

    * Trykktesting av nye tanker og rør

    * Fylle på plass massen over mannlokket

    * Fylle den rene oljen tilbake til tanken

Hva kan jeg gjøre for å oppdage eventuell lekkasje?

Lekkasjer oppdages normalt på små anlegg ved at det kommer vann inn i tanken (lekkasjer i øvre del av tanken, rørtilkoblinger og i selve rørene), eller at det lukter olje/parafin. Følger du med forbruket ditt, kan dette også gi en pekepinn. Ved akutt forurensning har du varslingsplikt i henhold til Forurensningsloven. Kontakt brannvesenet umiddelbart. Gi også melding til ditt forsikringsselskap. 

Hva hvis tanken lekker? 

Er kravene til kontroll fulgt, vil en eventuell lekkasjeskade kunne dekkes av forsikringsselskapet. Du bør undersøke med ditt selskap hva som gjelder for deg.

Hva må gjøres hvis tanken må skiftes ut?

 

    * Den gamle tanken graves som regel opp og kjøres bort (noen kommuner tillater at mindre tanker kan bli liggende hvis de fylles med sand, grus eller skum)

    * Ny tank installeres

    * Nødvendig rørleggerarbeid utføres

    * Etterfylling av masse etter at ny tank er på plass og kontrollert