iStock_000005680392SmallFremdeles er panelovner/gjennomstrømningsovner den mest utbredte varmekilden i norske hjem. Myndighetene arbeider imidlertid for en utvikling som fører til energifleksible boligvarmeløsninger. Elektriske ovner er rimelig å installere. I kombinasjon med andre punktvarmeløsninger som f.eks. parafin har man muligheten til å bruke den energikilden som til enhver tid er billigst. Det finnes et uttall av elektriske over på markedet - mange av de nyeste i et moderne og elegant design.

 

Ensidig bruk av strøm fører til vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er at vi har et felles Nord-europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil denne kraften verken komme fra vann eller vind, da dette ikke betyr at det vil regne eller blåse mer. Det alt vesentlige av kraften vil da istedet komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutstipp som direkte bruk av olje.  Sammenliknet med kullkraften er derfor olje og gass, trepellets (bio) og varmepumper langt mer miljøvennlige.  Solenergi og trepellets (bio) er helt CO2-frie. (Trepellets er CO2 nøytral).

 

Hvorfor kan vi ikke bare produsere så mye strøm vi trenger?

I Norge har vi en spesiell situasjon fordi vi i stor grad har benyttet elektrisitet direkte til oppvarming, i motsetning til våre naboland som bruker en rekke andre energikilder til oppvarming. I en situasjon hvor det er knapphet på elektrisitet, er det på tide å tenke nytt. Også i Norge har vi store muligheter til varmeproduksjon fra andre energikilder, men kan i begrenset grad øke vår produksjon av elektrisitet.


Vannkraft i ferd med å bli en knapp ressurs
Vannmagasiner i tilknytning til vannkraftverk fylles opp særlig om våren. Vi bruker lite strøm om sommeren, derfor eksporteres en stor del av strømmen til resten av Norden. Normalt vil nedbør på høsten sørge for å fylle opp igjen magasinene til vinteren når etterspørselen øker.

Får vi et år med lite nedbør risikerer Norge å ikke ha nok vann "på lager" til å dekke eget forbruk med vannkraft. 2002 har vært et spesielt tørt år, derfor er vannmagasinene ikke så fulle som normalt foran vinteren, og vi kan få knapphet i strømforsyningen.

I Norge har vi hatt fordeler av rikelig tilgang på vannkraft. Helt frem til 90-tallet bygde vi ut ny vannkraftproduksjon for å møte det stadig økende forbruket. Stortinget har vedtatt at det ikke skal bygges ut ny vannkraft i stor skala i Norge. Skal vi øke produksjonen innenlands må vi utnytte andre energiressurser.

 

Her finner du priskalkulatoren hvor du kan sammenligne prisen på støm med andre energikilder med andre energikilder.