Praktisk informasjon for deg som skal bygge nytt eller rehabilitere.

I det følgende finner du informasjon om sol somenergibærer i form av solvarmeanlegg eller solceller. Når du har lest igjennom dette, finnerdu ytterligere informasjon her på boligvarme-sidene om sol som varmekilde. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabiliterring" i hovedmenyen over. 

 

Ønsker du å vite mer om solenergi, kan du lese mer på www.solenergi.no

iStock_000007002249Small

 

Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er 15 000 gangerstørre enn den energimengden  som menneskene i verden bruker og mangeganger større enn jordens totale energireserver. Solenergi ertilgjengelig over hele jorden og også i Norge har vi tilstrekkelig sol til å kunne utnytte den.

 

 

 

 

Solvarmeanlegg

Et solvarmeanlegg bestårav solfanger, varmelager og varmefordelingssystem. Varmen fra etsolvarmeanlegg kan brukes oppvarming, til å varme opp ventilasjonsluftog til å produserevarmt tappevann. Den beste utnyttelsen  av solvarmen får man om varmenutnyttesved lave temperaturer. Derfor er solvarme spesielt godt egnet tilgulvoppvarming, lavtemperatur radiatoranlegg og forvarming av varmttappevann.

 
I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen.  Dagens solvarmesystemer må suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, idet magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til  fe ks både olje, gass eller varmepumper.

 

solvarm Et solvarmeanlegg vil være et godt synlig element på huset, ogprodusentene prøver derfor å legge stor vekt på estetisk utforming.

Solfangeresom monteres fast bør vinkles i henhold til formål og energibidrag.Ønsker man maksimal ytelse i den kalde årstid må fangerne monteres iforhold til minimum solhøyde.
 
 

 

 

   

iStock_000006433515SmallSolceller
Med dagens teknologi er solceller lite aktuelt til boligformål. De fleste solcelleanleggene her ilandet er så små at de er til liten praktisk nytte ut over det å kunnelevere strøm til noen få 12V-lamper.  Hososs er det solcellepanelet som er mest brukt. Du kjenner kanskje teknologien som en måte å skaffe leselys tilhytta til å lade opp batterier som senere brukes til lys, tv og radio. Solcelleromdanner sollys til elektrisitet. Det erimidlertid fullt mulig å bygge solcelleanlegg som kan levere det meste av det vitrenger av elektrisk strøm forutsatt at vi optimaliserer forbruket ogbruker andre energikilder i tillegg til f.eks oppvarming.

 
Lønnsomheteni det enkelte solstrømprosjekt er avhengig av omstendighetene. Er detlangt til nærmeste strømleverandør kan det være at investeringen kankomme godt ut målt opp mot legging av lange strekk oggraving/oppsetting av stolper. Har du derimot grei tilgang på kraft fradet lokale everket, må du med dagens systemer regne med avskriving over veldig mangeår. I tillegg trenges nok mye omtanke for miljøet og kommende generasjonersve og vel for å få regnestykket til å gå ut i pluss. 
 
Solen og miljøet

Solvarme er miljøvennlig ogenergien er tilgjengelig på stedet. Med solfangere integrert ibygningens tak eller fasade, kan du produsere lavtemperatur varme. Teknologien er nå mer effektiv ogpålitelig og inntil halvpartenav energibehovet til romvarme og tappevann dekkes med solenergi.Solenergi kan du enkelt kombinere med andre energikilder som olje,strøm, gass eller biobrensel.  

 

Varmt, trygt og sikkert
Solvarme er sikker teknologi. Systemene er satt sammen av velkjentekomponenter, omhyggelig valgt ut for å gi best mulig systemoperasjon.Installasjon skjer på en slik måte at det ikke er fare for at vanntrenger inn i huset ved en eventuell lekkasje.
 
Les mer om solvarme og andre varmeløsninger her:
Bygge nytt
Rehabilitering