Du kan fortsatt bruke oljekjelen din

Du har kanskje fått inntrykk av at det er forbudt å bruke fyringsolje. Så enkelt er det ikke.

 

Bruk av olje i eksisterende bygninger

For eksisterende bygninger har Stortinget bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Vedtaket er imidlertid ikke tråd i kraft. Først skal regjeringen vurdere mulige unntak. 
 

I Innst. 390 S (2011-2012) har flertallet (alle partier uten Fremskrittspartiet) vedtatt:

 

"Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas."

 

Hva betyr dette for deg og din bolig?  

- Omfanget av Stortingets vedtak er ikke endelig, da det skal utarbeides nødvendige unntak.

 

- Det er lov å benytte bioolje, også etter 2020.

 

- Stortinget har varslet betydelig støtteordninger. Det er derfor Ingen grunn til å skifte ut fyringsnalegget før støtteordninger før på plass.

 

- Dersom du som boligeier er beredt til å bruke bioolje, kan det være fornuftig å oppgradere fyringsanlegget eller investere i et nytt. I motsatt fall kan det være fornuftig å avvente endelig avklaring. Om det er snakk om næringsbygg, kan du som byggeier investere allerede nå siden det fremdeles vil bli lov å benytte fyringsolje som spisslast.

 

Bruk av olje i nye bygninger

For nye bygninger er det vedtatt er forbud mot installering av oljekjeler til grunnlast i nye bygg.

Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven. I FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) heter det:

 

"(1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.

 

(2) Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

 

(3) Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

 

(4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp."

 

Det er verd å merke seg at forbudet er knyttet til utstyret, og at det er mulig å benytte olje til spisslast. I veiledningen skriver DiBK i veiledningen at "Vanligvis vil grunnlasten utgjøre 70-90 % av bygningens varmebehov over året." I praksis tolker de at spisslast kan dekke inntil 20 pst av energibehovet over året.