Skal du bygge nytt eller rehabilitere varmeanlegget ditt?

Her finner du nyttig informasjon om olje som energibærer i vannbårne anlegg, veiledning og hvordan du skal gå frem - enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabilitering" i hovedmenyen over. Du får også informasjon om service og vedlikehold, leverandører og mye mer.
kjel_2

Vannbåren varme/olje
Dagens forbrukere krever produkter som er enkle å plassere og som varer lenge. Kabinettkjelene som finnes på markedet er elegante, enkle å plassere - for eksempel i en entrè eller på annet ledig sted i huset. Pipe er heller ikke nødvendig. De moderne modulbaserte oljetankene kan enkelt få plass i kjelleren eller garasjen. Tenker du fremover, er det en smart investering å skifte ut det gamle fyringsanlegget med et moderne varmeanlegg.

kjel_mb

Avansert teknologi - stilrent design

Moderne sentralvarmeanlegg har lite til felles med fyrkjeler som står i kjellere rundt omkring. Fyrkjelen er erstattet med en topp moderne og avansert kabinettkjel, for olje og boliggass. Kjelene tar liten plass og er enkle å montere. De minste kabinettkjelene er på størrelse med en oppvaskmaskin.

iStock_000006505896Small

Olje og miljøet

Med en riktig innstilt oljebrenner dannes det svært lite sot og partikler. Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet blir derfor liten, ja, betydelig mindre enn med pellets og vedfyring. I større byer gir oppvarming med ved eller pellets et vesentlig større utslipp av partikler, noe som spesielt er en utfordring for allergikere. Oljefyring gir imidlertid litt større utslipp av partikler sammenlignet med gass og strøm.


 

Lett fyringsolje er den reneste fyringsoljen og benyttes stort sett til oppvarmingsformål. Det brukes kun lett fyringsolje i sentralfyringsanlegg i dag, og den kan også benyttes i kaminer med pottebrenner. Fyringsoljen finnes i standard kvalitet og i lettere, spesielt kuldetålelige vinterkvaliteter. På grunn av myndighetskrav er oljen tilsatt grønnfarge. Det finnes også miljøkvaliteter med veldig lavt svovelinnhold - helt ned til 50 ppm tilsvarende 0,005%, og er mindre enn svovelinnhold i ved.

 

På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av olje utslipp av CO2. En overgang til fornybar energikilde som bio vil derfor redusere klimagassutslippene. Imidlertid blir ofte strøm betraktet som det mest aktuelle alternativet til olje. En overgang fra olje til strøm medfører imidlertid normalt økte og ikke reduserte globale klimagassutslipp. Grunnen er at vi har et felles Nord-Europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind, men det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er imidlertid sannsynlig at den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutslipp som direkte bruk av olje. Sett i forhold til bruk av gass er utslipp fra kullkraft enda høyere.

 

 

Nå fyrer vi bare med lettolje!

Lett fyringsolje er den reneste fyringsoljen og det er den som stort sett benyttes til oppvarmingsformål. Det brukes kun lett fyringsolje i sentralfyringsanlegg i dag, og den kan også benyttes i kaminer med pottebrenner. Fyringsoljen finnes i standardkvalitet og i lettere, spesielt kuldetålelige vinterkvaliteter. På grunn av myndighetskrav er olje tilsatt farge (grønn). Det finnes også miljøkvaliteter med veldig lavt svovelinnhold – helt ned til 50 ppm tilsvarende 0,005%. Dette er mindre enn svovelinnhold i ved.

Hva er et fyringsanlegg?
Fyringsanlegget består av flere viktige komponenter. De viktigste, i tillegg til oljetanken, er oljebrenner, fyrkjel, ekspansjonssystem, klimakompensator og blandeventil samt sirkulasjonspumpe.
Oljebrenneren er montert direkte på kjelens brennkammer og fungerer som en motor og omdanner olje til varme. Oljebrenneren suger selv olje fra tanken. Etter start av brenneren vil den gå ca 30 sekunder før den pumper forstøvet olje inn i kjelens brennkammer og flammen tennes.
I fyrkjelen varmes vannet som distribueres til oppvarming av boligen samt varmt tappevann.

Nye vanlige villakjeller har en fyrteknisk virkningsgrad på 90-94%. Dette gir en årsvirkningsgrad på 85-90%. Hvis man velger en mer avansert kjel, kjøles røkgassen så langt ned at den kondenserer. Dette kan gi virkningsgrader over hele fyringssesongen på over 95%.

Uavhengig av både kjeller og pipe
En av de revolusjonerende fordelene med en moderne kabinettkjel er at den verken krever kjeller eller pipe. Den kan enkelt monteres i vaskerom eller på annen ledig plass i huset. Og avgassene kan føres gjennom et rør ut av veggen.

Du trenger ikke grave ned tanken

Dagens oljetanker er enkle å plassere; enten inne i huset, ute, i garasjen eller nedgravd i bakken. Tankene som plasseres innendørs, er laget av nylon eller polyetylen og har et volum på 750-4000 liter. En tank på 750 liter trenger mindre enn en kvadratmeter gulvplass, og vil for mange være tilstrekkelig. Flere slike små tanker kan kobles sammen om det er ønskelig. Er det vanskelig å få plassert tanken inne i huset, er det en god løsning med en glassfiberarmert (GUP) tank under bakken. Garasje eller annen skjermet plass i haven kan også benyttes.

kjel_tank

Innendørs tank
Stadig flere velger å plassere ny tank i kjeller, garasje eller annet rom som ikke brukes som oppholdssted. Innendørs tank kan plasseres i fyrrommet sammen med oljekjelen. For innendørs lagring er det utviklet spesielle tanker med doble vegger og kontroll mot lekkasje. Forutsatt at du har innhentet tillatelse fra brannvesenet, er det tillatt å lagre opptil 4.000 liter fyringsolje eller 1.650 liter parafin i i eget, brannsikret rom.

tank-ute

Utendørs tank over bakkenivå

En tank som ikke er nedgravd, er mye enklere å kontrollere. Oljeselskapene kan levere lettoljer som tåler utendørs lagring om vinteren. Du kan derfor velge å plassere oljetanken over bakkenivå. For parafin er det ikke noe problem med utendørs lagring i kuldegrader.
Du kan oppbevare inntil 3.000 liter fyringsolje og 1.650 liter parafin utendørs over bakken. Kommunen kan gi tillatelse til å oppbevare større kvanta.
Forskrift om brannfarlig vare gir klare regler for hvor du kan plassere utendørs tank. Ta kontakt med kommunen eller brannvesenet der du bor for å få klarlagt hvor du kan plassere tanken.


Nedgravd tank
Ved nedgraving anbefales en GUP-tank som etter forskriftene bare skal trykkprøves etter to år. Deretter kan den ligge i 30 år før ny kontroll.

Priser på utstyr

Prisene er basert på overslag og kan variere rundt i landet. De er også være avhengig av de stedlige forhold. Dette er estimerte kostnadsoverlsag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Vi har tatt utgangspunkt i privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. Når det gjelder priser på utstyr til vannbårne anlegg er det forutsatt at varmedistribusjonssystemet brukes slik det er.

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

Priser: Bytte av brenner: kr 8.000,- til kr 12.000,- Bytte av kjel med brenner: kr 20.000,- til kr 40.000,- Bytte av nedgravd tank: kr 20.000,- til kr 40.000,- Bytte av kjellertank inklusive røropplegg: kr 20.000,- til kr 25.000,- Her finner du mer informasjon: For deg som skal bygge nytt For deg som skal rehabilitere varmeanlegget ditt