Energikildene
Politikk Skriv ut


Du kan fortsatt bruke oljekjelen din

Du har kanskje fått inntrykk av at det er forbudt å bruke fyringsolje. Så enkelt er det ikke.

 

Bruk av olje i eksisterende bygninger

For eksisterende bygninger har Stortinget bedt regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Vedtaket er imidlertid ikke tråd i kraft. Først skal regjeringen vurdere mulige unntak. 
 

I Innst. 390 S (2011-2012) har flertallet (alle partier uten Fremskrittspartiet) vedtatt:

 

"Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode. Forbudet og utfasingen må utformes med nødvendige unntak og slik at forsyningssikkerheten ivaretas. Unntakene utredes nærmere før forbudet endelig vedtas."

 

Hva betyr dette for deg og din bolig?  

- Omfanget av Stortingets vedtak er ikke endelig, da det skal utarbeides nødvendige unntak.

 

- Det er lov å benytte bioolje, også etter 2020.

 

- Stortinget har varslet betydelig støtteordninger. Det er derfor Ingen grunn til å skifte ut fyringsnalegget før støtteordninger før på plass.

 

- Dersom du som boligeier er beredt til å bruke bioolje, kan det være fornuftig å oppgradere fyringsanlegget eller investere i et nytt. I motsatt fall kan det være fornuftig å avvente endelig avklaring. Om det er snakk om næringsbygg, kan du som byggeier investere allerede nå siden det fremdeles vil bli lov å benytte fyringsolje som spisslast.

 

Bruk av olje i nye bygninger

For nye bygninger er det vedtatt er forbud mot installering av oljekjeler til grunnlast i nye bygg.

Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven. I FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) heter det:

 

"(1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.

 

(2) Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

 

(3) Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

 

(4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp."

 

Det er verd å merke seg at forbudet er knyttet til utstyret, og at det er mulig å benytte olje til spisslast. I veiledningen skriver DiBK i veiledningen at "Vanligvis vil grunnlasten utgjøre 70-90 % av bygningens varmebehov over året." I praksis tolker de at spisslast kan dekke inntil 20 pst av energibehovet over året.   

 
Pellets Skriv ut

Bygge nytt eller rehabilitere - hva med pellets?

I det følgende finner du mye nyttig informasjon om pellets som energibærer - både som punktvarme og i vannbårne anlegg. Det finnes også ytterligere informasjon her på boligvarmesidene om hvordan du skal gå frem - enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabilitering" i hovedmenyen over. 

Ønsker du kontakt med leverandører av pellets eller pelletskaminer, Norsk Bioenergiforening Nobio - www.nobio.no.
 
pelletsPellets er et naturprodukt som kan brukes til oppvarming av boligen din. En pelletskamin er betydelig dyrere enn en vedovn, og dersom du ønsker å bruke pellets i ditt vannbårne anlegg er investeringskostnadene høye. Pellets gir den samme varmen som med vedfyring, men er mer renslig i bruk. Det er imidlertid noen utfordringer mht bruk av pellets. Selv om pellets krever mindre plass enn ved, er lagring av pellets plasskrevende. Det vil også kreve mer av deg når det gjelder drifting av pelletsanlegget sett i forhold til olje-, gass- og elkjeler.
 
Pellets er et rent og miljøvennlig alternativ, Det er et naturprodukt laget av treflis presset sammen under trykk. Forbrenning av pellets er CO2-nøytral, fordi den CO2-mengden som dannes ved forbrenningen og slippes ut av pipa, er lik den som dannes når plantene råtner i naturen. I større byer gir oppvarming med pellets imidlertid et betydelig utslipp av partikler, noe som kan være en stor belastning for lokalmiljøet, og spesielt en utfordring for allergikere. Undersøkelser viser at vedfyring står for hele 50% av partikkelutslipp i de større byene om vinteren. Dette er årsaken til at det bl.a ikke er tillatt å fyre med bioenergi innenfor Ring 1 i Oslo.
Det finnes flere produsenter av pellets i Norge. Praktisk talt all pellets som brukes i landet er laget av norsk skogsvirke.

Smart_pellets_pafyllingLevering av pellets
Pellets leveres i småsekker à 12 eller 16 kg, i storesekker på 1000 kg og i bulk. Det vi si at den leveres fra tankbil som blåser den inn i en silo plassert utenfor eller inni bygget. For fyring i pelletskamin i småhus er det mest vanlig å få levert pellets i småsekker på pall (totalt ca. 800 kg), eller i storsekker.
Pellets leveres med diameter på 6 eller 8 mm.

Gunstig energipris

Sammenlignet med prisen på strøm kommer pellets gunstig ut. Prisen er imidlertid avhengig av om pelletsen leveres i småsekk, storsekk eller bulk, og hvor mye som kjøpes av gangen.
Bedre effekt enn ved 
Generelt er det lite støvplager med pelletsfyring. Det lønner seg imidlertid å forhøre seg litt mht pelletskvaliteten da denne kan variere. Automatisk matefunksjon og termostat med nattsenking gjør det lett å holde ønsket temperatur i boligen. Du er heller ikke avhengig av allerede å ha et pipeløp i boligen din; en pelletskamin kan installeres med et røkavtrekk direkte ut gjennom veggen.
Pellets kan  brukes både i kaminer i stua og i fyrkjeler som er tilknyttet et vannbårent varmeanlegg.
Pellets  i fyrkjelen   
Installasjon av pelletskjel er en stor investering, men i motsetning til f.eks en varmepumpe kan pelletskjelen dekke hele oppvarmingsbehovet, også i de kaldeste periodene. Du kan enten bygge om din gamle fyrkjel – eller du kan installere en ny kjel beregnet på pellets. 
frolingDet finnes i dag pelletskjeler med automatisk start/stopp, automatisk feiing av kjelens stående røykrør og automatisk askeuttak. Disse kjelene, kombinert med f.eks. vakuuminnmating (støvsugerprinsippet) av pellets fra en større, støvtett silo gir den absolutt mest komfortable fyringen med pellets. Sammenlignet med å sette en pelletsbrenner i eksisterende oljekjele, er dette meget kostbare løsninger, men velger du denne løsningen har du automatikk på alt, og graden av komfort med anlegget er høyere. Har du et slikt "helautomatisert" anlegg medfører det betydelig mindre arbeid, men en pelletskjel er fremdeles arbeidskrevende vedlikeholdsmessig. Normale pelletskjeler krever tilsyn ukentlig. Uansett løsning vil en pelletskjele kreve betydelig mer oppfølging enn olje-, gass- og elkjeler.
NB: Pellets bør lagres i beholdere som ikke kan brenne. Og ettersom pellets er et ganske nytt brensel, kan det i enkelte deler av landet være vanskelig å få tak i pellets og pelletskaminer pga begrenset tilgang.
skogBioenergi
Bioenergi er verdens eldste energiform. Bioenergi er energi fra biologisk nedbrytbart materiale som trevirke, halm, energigress, avfall, gjødsel, alkoholer og biodiesel (raps olje).  Disse energikildene er fornybare, da trær, halm osv som kjent vokser opp igjen. Vi kjenner vel alle til ved og vedfyring, men nye måter å bruke trevirke på, kan gjøre vedfyrigen mere effektiv og automatisk. Ved bruk av f.eks. pelletsovn fylles pellets opp i en egen beholder, og mates automatisk inn i ovnen etter behov.   

Bioenergi har sitt opphav i fotosyntesen

Man utnytter energien i sollyset til å frigjøre elektroner fra vannmolekyler. Plantenes (og algenes) produksjon av biomasse avhenger av temperaturen og tilgangen på sol, næringssalter og vann. Gjennom fotosyntesen omdannes sollysets energi til kjemisk energi i form av organiske forbindelser, biomasse, som kan nyttes til energiformål. Når biomassen brytes ned blir det frigjort energi (bioenergi).

Matavfall og gjødsel
Det vanligste bruksområdet for bioenergi er oppvarming. Varmeproduksjonen kan foregå i en lokal varmesentral for forsyning av et enkelt bygg (punktvarme), eller et mindre område (nærvarme). Eksempler på biomasse er trevirke, matavfall, halm og gjødsel. Mange land har biomasse som sin viktigste energikilde. Ved effektivisering av energiproduksjonen er potensialet stort. I tillegg kan mye energi vinnes ved økt produksjon og utnyttelse av biomasseressursene.

Miljøvirkninger

Bioenergi er nøytral med hensyn til klimagasser. Det karbondioksidet som dannes ved forbrenningen er tidligere tatt opp av planten, og representerer derfor ikke noe nettoutslipp så lenge bioenergireservene ikke utarmes.

Priser på utstyr

Prisene er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. De vil også være avhengig av de stedlige forhold. Prisene er estimerte kostnadsoverslag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisene gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. Når det gjelder priser på utstyr til vannbårne anlegg er det forutsatt at varmedistribusjonssystemet brukes slik det er.

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

Pelletskamin: kr 18.000,- til kr 30.000,-

Pelletskjel: kr 120.000,- til kr 160.000,- (inkl 500 l, lager, 500 l akkumulator og 12 kW el-kolbe som spisslast. Ferdig montert. 

 
Her finner du mer informasjon om pellets som energibærer
  Gass
gassbluss Boliggass er populært som energibærer i vannbårne anlegg, som punktvarme eller innen andre bruksområder for gass. Her finner du ytterligere informasjon om hvordan du skal gå frem - enten du skal bygge nytt eller rehabilitere et eksisterende anlegg. Klikk på "Bygge nytt" eller "Rehabilitering" i hovedmenyen over - der du også finner mer om service og vedlikehold og leverandører. 

Effektiv energi
Gass er blant de mest effektive energiformene. Store deler av Europa har lange tradisjoner med å bruke gass til oppvarming. I Norge bruker vi for det meste det vi kaller boliggass - et annet navn for propan. Man kan installere boliggassanlegg i alle typer boliger, og gass kan også ettermonteres i eksisterende bygg.

Hvorfor gass er bra hjemme
Du kan ha gasspeis eller gassovn – du kan koble gass til ditt vannbårne anlegg - og har du først gass i huset,  kan du utnytte den i matlagingen både inne og ute. Alle de mulighetene gass gir deg i hverdagen kan du lese om her.  Gass finnes i mange former, mest kjent og brukt i Norge er LPG eller Propangass. Propangassen kan benyttes til komfyr, vannvarming, kjøleskap og oppvarming. Spesielt i matlagingen har gass vist seg nesten uslåelig. 

iStock_000005924466Small(2)Gasspeis
Gasspeiser finnes i mange utførelser, fra et mer klassisk design til moderne børstet stål. Ildstedet produserer ikke aske, du slipper å bære ved og oppnår hurtig ønsket temperatur i boligen. Peisen styrer du via en bryter på veggen eller med en fjernkontroll. De fleste gasspeiser med lukket forbrenning kan også styres av en termostat slik at det alltid er passe varmt. Slike gasspeiser kan gi en effekt på 3,5 til 5 KW. Gasspeiser vil kunne varme opp boligen også ved strømbrudd – og du slipper å sette opp en kostbar tradisjonell pipe. Har du gasspeis i tillegg til en kondenserende gassfyrt kjel koblet til et vannbårent anlegg, da har du dekket så og si hele varmebehovet i boligen.

AF304655Vannbåren varme
En gasskjel kan dekke ca. 80 % av varmebehovet i boligen din. Gasskjeler er mer kompakte enn andre kjeler. Kondenserende gasskjeler er gjerne bare 50 cm brede, 47 cm dype og kan henges på vegg. Ikke kondenserende er enda mindre (45 x 38).Det mest vanlige fyrkjelene er de såkalte ikke-kondenserende. Ved å tilkoble spesielle varmevekslere, kan ikke-kondenserende kjeler gjøres om til kondenserende enheter. En kondenserende kjel kan utnytte kondensvarmen i vanndampen fra røykgassen. Før de nyutviklede kondenserende kjelene kom på markedet, var det ikke økonomisk lønnsomt å utnytte energien i vanndampen. Men med dagens kondenserende kjeler og energipris begynnerer det å bli lønnsomt å utnytte mesteparten av kondensenergien, noe som resulterer i en vesentlig forbedring av kjelens varmetekniske virkningsgrad. Gasskjeler lar seg modulere i stor grad - dvs at kjelen automatisk regulerer ytelsesgraden etter temperaturmessig behov. Dette sikrer mer stabil drift og mindre slitasje. Ved jevn, modulerende drift har en også mindre varmetap, dvs høyere virkningsgrad og man oppnår også renere forbrenning.

iStock_000007110284Small
Full gass på middagen
Med gasskomfyr har du kontroll på varmen, og matlagingen går mye raskere fordi du oppnår ønsket temperatur nærmest øyeblikkelig. Gasskomfyrer er foretrukket i mange restaurantkjøkken og kan være det som, i følge de beste kokkene, utgjør forskjellen på middelmådig mat og et måltid i superklassen. Råvarene holder på næringsstoffene og beholder sin spenst og saftighet pga den optimale varmen som lar seg kontrollere mye lettere med gass.
 
serv_gassGass forlenger sommeren
Med uttak for gassgrill og terrassevarmer slipper du å bytte gassflasker. Det er bare å koble slangen direkte i uttaket på veggen. Med en terrassevarmer forlenger du muligheten til å kose deg ute på kveldene – du rett og slett forlenger sommeren. Den som har gassgrill vet hvor enkelt det er å regulere varmen på gass og at denne måten å tilberede på faktisk tilfører maten fuktighet. I tillegg avgir gass ingen sot og du slipper tennvæske. Grillen blir kald på noen minutter etter at gasstilførselen er avstengt. Det er ingen fare for gnister, så du kan trygt forlate grillen.
 
Boliggass og miljøet
Belastningen på luftkvaliteten i lokalmiljøet ved bruk av gass er veldig liten - betydelig mindre enn med pellets og vedfyring. I større byer gir oppvarming med ved eller pellets et vesentlig større utslipp av partikler, noe som spesielt er en utfordring for allergikere. Gass gir litt mindre utslipp av partikler enn olje, og ikke mye mer enn strøm.  På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av gass utslipp av CO2. Men ensidig bruk av strøm vil kunne medføre vesentlig større globale klimagassutstipp. Grunnen er vårt felles europeiske kraftmarked; når forbruket av strøm øker, bør prognosen om betydelig mer nedbør i Norge helst slå til. Derimot er det mer sannsynlig at  den vesentlige delen av kraften vil komme fra kullkraftverk på kontinentet. Og kullkraft fører til betydelig større klimagassutslipp enn bruk av gass. 
 
Økonomi
Med et boliggassanlegg har du flere muligheter for oppvarming av boligen. Boliggass som leveres på tank koster normalt 45 - 60 øre pr KWh inkl. mva. Gassprisen justeres månedlig etter internasjonale noteringer på propan. Den avhenger også av hvor langt fra nærmeste tankanlegg du bor. Sannsynligheten er stor for billigere energi med gass i de kalde periodene. Et komplett boliggassanlegg vil kunne dekke opp til 80 % av boligens energibehov. I en moderne norsk bolig tilsvarer det 17000 - 18000 KWh.

Godt innemiljø
For de som er opptatt av kvaliteten på inneluft er en lukket gasspeis et godt alternativ. Et lukket forbrenningskammer med balansert avtrekk og tilluft vil ikke påvirke kvaliteten på inneluften - i motsetning til vedfyrte ovner og peiser.

Priser på utstyr

Prisen er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. Den vil også være avhengig av de stedlige forhold. Prisen er et estimert kostnadsoverslag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisen gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. Når det gjelder priser på utstyr til vannbårne anlegg er det forutsatt at varmedistribusjonssystemet brukes slik det er.

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

Gasskjel med nedgravd propantank: kr 90.000,- til kr 120.000,- 

Her kan du lese mer om gass som energikilde
  Parafin

Praktisk om punktvarme med parafin  

Her finner du mye nyttig informasjon om punktvarme med parafin - i tillegg til ytterligere informasjon om parafin som varmeløsning, om service og vedlikehold, leverandører og mye mer. Klikk på fane for Kamin/peis over for å lese mer.
parafNy generasjon parafinkaminer
Glem alt det du kan om parafinkaminer. Nå har en ny generasjon parafinkaminer kommet. Disse kaminene gir deg mer varme ut av hver liter parafin, samtidig som de er et dekorativt møbel. Ikke minst vil du sette pris på et pent blått flammebilde, som reflekteres av en speilvegg bak brennkammeret. Oppvarming med parafin gir en jevn, lun og behagelig varme. Du slipper å fylle på brensel og bære ut aske. Det er ikke uten grunn at over 120.000 nordmenn benytter parafinkamin som sin hovedvarmekilde.
iStock_000006353145Small
Parafin og miljøet
Med en riktig innstilt kamin gir parafin en meget ren forbrenning. Dermed blir utslippene av sot og partikler minimalt og gir liten belastning på lokalmiljøet. Svovelinnholdet er svært lavt og lavere enn i ved. Det gir tilsvarende lave utslipp av SO2 som bidrar til sur nedbør. På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av parafin utslipp av CO2.
I fyringssesonger er parafin å foretrekke foran strøm. Årsaken er at store deler av den strømmen vi benytter kommer fra sterkt forurensende kullkraftverk utenfor Norge fordi vi har et felles europeisk kraftmarked. Når forbruket av strøm øker, vil deler av denne kraften kunne komme fra vann eller vind. Det forutsetter at det bygges flere vindkraftverk eller at prognosen om betydelig mer nedbør i Norge slår til. Det er dessverre mer sannsynlig at kraften kommer fra kullkraftverk på kontinentet. Kullkraft har mer enn tre ganger så store klimagassutslipp som direkte bruker olje og parafin. Sett i forhold til bruk av gass er også utslipp fra kullkraft en del høyere. Den største forskjellen finner man når det gjelder bruk av bioenergi.paraf_mb
Enkel og økonomisk i bruk
I dag får du parafinkaminer som enkelt kan tennes elektronisk. Du kan til og med få kaminer som du kan tenne og regulere temperaturen med fra mobiltelefonen din. Den moderne teknologien sikrer også renere forbrenning med lavere energiforbruk og minimal forurensning.

Lett å plassere

Har du ikke vanlig pipe, kan det enkelt monteres en stålpipe - et isolert røkrør som fører røken gjennom tak, eller gjennom vegg og videre over tak.
Termostatstyrt ønsketemperatur
Flere av dagens modeller er utstyrt med termostat, slik at du får en jevn og god innetemperatur om dagen og temperatursenkning om natten hvis du ønsker det. En moderne pottebrenner er utstyrt med katalysator som sørger for at forbrenningsgraden øker til hele 85%. Dermed blir ikke bare forurensingen lavere, du oppnår også en bedre varmeøkonomi.

Gjør deg uavhengig av strøm

Med varierende strømpriser og temperatursvingninger er en moderne parafinkamin antakelig noe av det smarteste du kan velge.

Teknikk og sikkerhet
Moderne løsninger gjør at kaminene er enkle å betjene, enkle å tenne, og enkle å rengjøre. Brennerpotte med katalysator forvarmer forbrenningsluften som blander seg med parafindamp, før den antennes i den varme katalysatoren. Forbrenningen skjer selvfølgelig uten noen parafinlukt. Den gode forbrenningen gjør at utslipp av partikler er betydelig lavere enn fra en moderne vedovn. Dette bidrar til en god lokal luftkvalitet. Effekten styres enkelt bak kaminen. Lukket forbrenning med automatisk brenselforsyning, gir deg en trygg og sikker oppvarming. En moderne kamin krever en pipe med god trekk. Er du usikker, be om å få målt trekken før montering.

Komfort og økonomi

Det er ikke uten grunn at parafinkaminen har vært en dominerende punktvarmekilde i Norge, etter vedovnen. Den lune varmen fra en sentralt plassert kamin gjør at vinterkulda må gi tapt. Når du fyller tanken før vinteren vet du hvilken varmepris du betaler, og er forskånet mot store svingninger i markedet, slik man kan oppleve med strøm. Med flere varmekilder tilgjengelig kan du enkelt velge den som er billigst. Man har i tilegg stor nok effekt, selv på de kaldeste dagene. Investering i en ny kamin er lav, sammenlignet med å investere i et sentralvarmeanlegg. Nye parafinkaminer er spesialkonstruert for brenning av parafin, og utnytter over 80 % av energien i brenselet.Tradisjonelle parafinkaminer og vedovner utnytter energien i brenselet 10-15% dårligere.

iStock_000006567897SmallTil hytta
De minste modellene er godt egnet til å holde en jevn varme i hytta. Med en dagtank på 20 liter brenner kaminen inntil fire døgn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser på utstyr

Prisene er basert på overslag og vil variere en del rundt i landet. De er også være avhengig av de stedlige forhold. Prisene er estimerte kostnadsoverlsag og viser i hvilket område investeringsbehovet ligger. Prisene gjelder privatboliger med et normalt energi- og effektbehov - med andre ord utstyr ment for villamarkedet. 

Dersom du ønsker å sammenligne disse prisene med andre varmeløsninger, finner du priser også under omtalen av andre energibærere i menyen til venstre. Prisene er inkl mva.

 

Priser:

 

 

Bytte parafinkamin: kr 12.000,- til kr 15.000,-

Bytte av nedgravd tank: kr 20.000,- til kr 40.000,-

Bytte av kjellertank inklusive røropplegg: kr 20.000,- til kr 25.000,- 

 

Her finner du mer informasjon om parafin som energikilde.

Kamin/Peis

Service/vedlikehold

 

 

 

 

  << Start < Forrige 1 2 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 8 av 11